ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen sitemizi kullanmadan
evvel ‘Site Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini
kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş
varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve
ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.cahitefendi.com adresindeki Truva Pazarlama ve Danışmanlık Ltd.Şti
’ne (‘Firma’) aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Üye’)
sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi
olduğunuzu,
sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı
olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki
ehliyetine sahip olduğunuzu, işbu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve
sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu
sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve
yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul
ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz,
doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine
getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Firma’nın
sahip olduğu internet sitesi www.cahitefendi.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir

 

2. SORUMLULUKLAR

2.1. Firma, fiyatlar ve sunulan
ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

2.2. Firma, Üyenin sözleşme konusu
hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt
eder.

2.3. Üye, sitenin kullanımında
tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde
etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve
3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai
işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

2.4. Üye, siteye üye olurken vermiş
olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece
kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu
sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, firmanın tek taraflı olarak herhangi
bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul
eder.

2.5. Firma tarafından internet
sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal
mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis
sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve
saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan
bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgileri
yasal mevzuat çerçevesinde toplanabilir. Üye, bu bilgilerin toplanmasını kabul
eder.

2.6. Üye, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin
herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı,
kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan,
müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı,
yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını
kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda
site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir,
yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden
etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse,
mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

2.7. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla
olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1.İşbu Site’de yer alan unvan,
işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz
tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen
ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu
Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz
konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2.Site’de yer alan bilgiler hiçbir
şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya
aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde
izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, Üye, üçüncü kişilerin
uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve
mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak
üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

3. KİŞİSEL VERİLER

3.1. Firma, Üyelerin kişisel verilerini, kanuni sınırlar
çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve
sınırlı olmak üzere hukuka uygun olarak işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK uyarınca ve/veya ilgili
mevzuattaki istisnaların varlığı halinde Firma, kişisel verilerin
kullanıcıların ayrıca rızası alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle
paylaşılabilecektir. Elde edilen kişisel veriler, kişisel veri işleme
amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla
saklanmaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla
saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanmaktadır.

3.2. Kişisel veriler, Firma’nın
koruması altındadır. Kanun uyarınca; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel
verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye
yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler almayı ve gerekli denetimleri
yaptırmayı taahhüt eder. Gerekli bütün veri güvenliği önlemlerinin alınmasına
karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin
zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Firma’nın herhangi
bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır. Ayrıca, web sitesi üzerinden başka
uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde de Firma söz konusu
uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine
yönelik de herhangi bir hukuki sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi,
muhafazası ve korunmasına ilişkin sitede yer alan Gizlilik Politikası ve
Aydınlatma Metni işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

3.3. Üye, işbu sözleşme ile vermiş olduğu
onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal
işlemini firma, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı
elektronik ileti almaktan imtina eder.

3.4. Kişisel Bilgi ve Veriler, ancak resmi
makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve
yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. GARANTİ VERMEME

İşbu Sözleşme maddesi kanunun
izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler
“olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik,
belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de
dahil olmak üzere, hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan
tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir
garantide bulunmamaktadır.

 

5.KAYIT VE GÜVENLİK

Üye; doğru, eksiksiz ve güncel kayıt
bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde işbu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak
ve Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki
şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri
kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar
görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii
afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk
hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve
internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte
“Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler
taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu
sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE
UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından
biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı
geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK
DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede
sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen
değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli
olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan
hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş
sayılır.

9. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili
taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta
adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla
yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi
olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa
bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli
sayılacağını kabul eder.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu
sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü
uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve
bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini
kabul eder.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin
uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde
İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.